Tám Môn Học Xuyết Suốt - Core Eight Learning Areas

Làm quen đọc viết

Âm nhạc và múa

Nghệ thuật

Khám phá khoa học và xã hội

Sức khỏe – Thể chất

Làm quen với Toán

Phát triển ngôn ngữ

Làm quen văn học